Tomtestørrelsene ganske mange steder er små. NB: Blir det for mange små hus, kan kommunen be deg fjerne noen fordi du bryter med strøkets karakter. Det er mye mat for ei lita jente på 157 cm. Tror ikke muren står på fjell, men heller jord/tettpakkede masser. Saken er den at jeg nå har bygd meg garasje på 7. Du kan bygge garasje på inntil 50 kvadratmeter uten å søke, men du. Men du må bygge i samsvar med lover og regler. Du må alltid sjekke eiendommens reguleringsplan. DiBK har laget en veileder som det anbefales å bruke, der kan du steg for steg sjekke om og hva du kan bygge uten å søke. • Du kan bygge levegg innenfor bestemte mål, uten å søke om tillatelse. • Du kan bygge et tilbygg på huset på inntil 15 kvm uten å søke tillatelse. Mindre levegger med høyde 1,8 m og lengde inntil 5,0 m kan oppføres inntil nabogrensen uten søknad.

  • Tomtestørrelse: For den eiendommen som skal bebygges
  • Med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 meter i nabogrense
  • Søknad om dispensasjon med begrunnelse
  • 3 § 30-3 Skilt- og reklameinnretninger
Bygge 4 Mannsbolig Tiltaket må uansett ikke føre

Mindre bygg som eksempelvis mindre levegger (inntil 1,8 m høy og 10,0 m lengde), forstøtningsmur, mindre fylling, planering av terreng. • Bygget må overholde veglovens bestemmelser om eksempelvis krav til avkjøring og frisiktsoner. Mindre bygg som eksempelvis mindre levegger, forstøtningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen. Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Det samme gjelder for plassering fra huset ditt eller andre bygninger på. Ettersom plassering blir et krav i bestemmelsen, kan det stilles strengere krav til et tiltak som vil prege landskapet, for eksempel ei større bru eller et kjøpesenter. SAK § 4-1 bestemmer blant annet at den som vil sette i gang et tiltak (tiltakshaver), har ansvaret for at det er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Bygge 4 Mannsbolig landskapet, for eksempel ei

Mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan brukes til beboelse.

Fett er vesentlig blant annet for å beskytte indre organer. • Reglene gjelder ikke for bygging i strandsonen. Regjeringen har videre foreslått å forenkle de byggetekniske kravene som gjelder ved arbeider i eksisterende bygg. Da vil det bli enklere å få tiltaket godkjent hos kommunen enn om du søker nå, etter de gjeldende kravene. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. Garasje med BYA fra 50-70 m² i en etg har strengere brannkrav og må plasseres 4,0 m fra nabogrense og 8,0 m fra annen bygning. Mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan brukes til beboelse. Dette betyr at dersom man skal bygge mindre enn 100 meter fra vannet, må det fortsatt søkes om tillatelse til kommunen. Flat tomt. Ønsker da et soverom i 1 etg og 4 store soverom (eller evt 5 mindre og ett større), bad og loftstue i 2 etg. • Ikke krav om ”god utsikt” fra alle rom som skal brukes til soverom og stue.

Regjeringens forslag omfatter tilfeller der man i en bolig ønsker å ta i bruk en tilleggsdel, typisk en bod, og bruke til rom for varig opphold, herunder ombygging av kjellere og loftsetasjer til oppholdsrom. Tilbygget kan imidlertid ikke brukes som rom for varig opphold, slik at bestemmelsen er mest praktisk ved bygging av balkong, veranda, overbygget inngangsparti, sykkelbod, vedbod o.l. AiN og NAL, i samarbeid med BNL og resten av bygge- og anleggsnæringen, arbeider med et forslag til ny lovtekst for bestemmelse om vurdering av utdanning og praksis. Vi foreslår videre at det ved vurdering av relevant fagpraksis legges vekt på om foretakets praksis er oppdatert, praksisens varighet, tilknytning til godkjenningsområdet og om praksis har vært gjennomført i samsvar med tillatelser og bestemmelser. Det man ikke kan gi bestemmelser om, eller fastsette noe om i reguleringsplan, er at private skal ha bruks-(ferdsels)rett på privat grunn eller at det skal være eller ikke være mulighet for løypeavgifter og slikt. Ved å finne en slik standardisert løsning/prototype vil dette gi en større forutsigbarhet for netteiere når de skal anslå kostnader ved ombygging fra IT til TN. Dette siste spørsmålet gjør at de aller fleste bør ta kontakt med kommunen for å høre hvilke planer som gjelder på sin egen tomt.